Gaude Maria

Maryja wzorem wiary

Mariologia

Maryja wzorem wiary

Maryja jest gwiazdą morską nie tylko jako zwia­stunka „Słońca sprawiedliwości", lecz także jako drogo­wskaz wiernych, żeglujących po burzliwym morzu tego świata. „Jej życie chwalebne, światło dało światu, jej życie wzniosłe wszystek oświeca Kościół". Do niej stosuje...

Życie Maryi: Mędrcy ze Wschodu

Mariologia

Życie Maryi: Mędrcy ze Wschodu

Krótka chwila pokłonu Mędrców przeminęła rychło, ale utrwaliła się na długo w umyśle Maryi, i tym mocniej zakorzeniała się w miarę wzrostu jej wiary. Dziwnym zrządzeniem woli Bożej, która objawiała się za każdym razem w sposób nadprzyrodzony, zaszły w krótkim odstępie czasu...

Przedziwne Macierzyństwo Maryi

Mariologia

Przedziwne Macierzyństwo Maryi

Jest Ona Matką Jezusa. Jakiego Jezusa? Tego, który swoje doczesne narodzenie z Matki czyni odblaskiem przedwiecznego swego narodzenia z Ojca. Tego, który narodzonych z ludzi przemienia cudownie i odnawia w nieznany dotąd sposób. Tego, który swoim narodzeniem ocala narodzonych do życia...

Życie Maryi: Poselstwo Anioła i odpowiedź Maryi

Mariologia

Życie Maryi: Poselstwo Anioła i odpowiedź Maryi

Zrządzenie Boże, które znane było jedynie dotąd pod osłoną przepowiedni — ukazało się teraz oczom Maryi, pierwszej spośród ludzi, w jasnym świetle prawdy. Wiedziała obecnie o tej tajemnicy wszystko, co było jej potrzebne, aby mogła dać świadome i dobrowolne przyzwolenie na to,...

Encyklika św. Piusa X o Niepokalanym Poczęciu NMP

Mariologia

Encyklika św. Piusa X o Niepokalanym Poczęciu NMP

Pomijając tutaj miłość ku Bogu, zapytujemy: któż nie znalazłby w rozważaniu Niepokalanego Poczęcia Dziewicy bodźca do ścisłego przestrzegania nauki Jezusa Chrystusa, abyśmy miłowali się wzajemnie, tak jak On nas umiłował? „I ukazał się – w tych słowach opisuje św. Jan...