Gaude Maria

Życie Maryi: Poselstwo Anioła i odpowiedź Maryi

Mariologia

Życie Maryi: Poselstwo Anioła i odpowiedź Maryi

Zrządzenie Boże, które znane było jedynie dotąd pod osłoną przepowiedni — ukazało się teraz oczom Maryi, pierwszej spośród ludzi, w jasnym świetle prawdy. Wiedziała obecnie o tej tajemnicy wszystko, co było jej potrzebne, aby mogła dać świadome i dobrowolne przyzwolenie na to, że zostanie Matką Odkupiciela. Teraz Anioł czekał na słowo z ust Dziewicy, które by było stwierdzeniem jej przyzwolenia. Otóż Maryja, w tej decydującej dla świata godzinie, przyjęła wolę Bożą z tą samą pokorą, jaka cechowała całe jej dotychczasowe życie. „Oto jestem służebnicą Pańską, niech mi się stanie według słowa twego”. Maryja dała swoje przyzwolenie, nie pytając wcale, co ją czeka, radość czy cierpienie, chwała lub hańba, wywyższenie, czy też poniżenie; nie badając jakie będą dalsze koleje jej życia. Wola jej była stale skierowana do tego jedynego celu, aby służyć zbawczym zamiarom Boga. A przez to zadecydowała nie tylko o własnym życiu, ale wypowiedziała te pamiętne i doniosłe słowa w zastępstwie całej ludzkości i dla jej zbawienia....

CZYTAJ DALEJ

Aktualności

Ocalony przez Gwiazdę Morza

Około 12 godziny zdarzyła się rzecz, która dała mu nowe siły. Zobaczył słup białej wody tryskający ku niebu, a w nim Najświętszą Maryję Pannę. „Była taka realna”, opowiadał. „Pomyślałem, że umrę, a Ona mnie zabierze. Odczułem niesamowity pokój”....

Korona dla Matki Bożej w Halinowie

Nad wizerunkiem Matki Bożej w Halinowie umieszczono królewską koronę....

Encyklika św. Piusa X o Niepokalanym Poczęciu NMP

Mariologia

Encyklika św. Piusa X o Niepokalanym Poczęciu NMP

Pomijając tutaj miłość ku Bogu, zapytujemy: któż nie znalazłby w rozważaniu Niepokalanego Poczęcia Dziewicy bodźca do ścisłego przestrzegania nauki Jezusa Chrystusa, abyśmy miłowali się wzajemnie, tak jak On nas umiłował? „I ukazał się – w tych słowach opisuje św. Jan...

Akt Poświęcenia dla triumfującego zwycięstwa Niepokalanego Serca Maryi

Mariologia

Akt Poświęcenia dla triumfującego zwycięstwa Niepokalanego Serca Maryi

Budząc się o jutrzence Twojego Triumfu, my, Twoje dzieci zjednoczone w odpowiedzi na Twoje matczyne wołanie, składamy przyrzeczenie ofiarowania się Twojemu Niepokalanemu Sercu, uczestnicząc tym samym w Twoim...

Starotestamentalne korzenie (2)

Historia Kościoła

Starotestamentalne korzenie (2)

Faryzeusze stanowili przeto więcej niż zwyczajne stronnictwo, za jakie przedstawiali ich zwykle przeciwnicy najzaciętsi, saduceusze. Byli oni jednocześnie patriotami narodowymi, przeciwnikami panowania obcych, poczytywanego przez większość Żydów za nieszczęście niewytłumaczalne,...

Królestwo Chrystusa na ziemi. O organizacji Kościoła Katolickiego (3)

Organizacja Kościoła

Królestwo Chrystusa na ziemi. O organizacji Kościoła Katolickiego (3)

W kapłaństwie przekazanym ludziom władza święceń kapłańskich jest substancją, podczas gdy jurysdykcja jest regulacją czynów, wypełnieniem święceń. Poprzez święcenia kapłańskie kapłan wychodzi od Chrystusa i wówczas rodzi się w Jego wiecznym kapłaństwie. Tak jak Adam jest...

150 Ave Maria - modlitwa najmilsza Maryi

Objawienia

150 Ave Maria - modlitwa najmilsza Maryi

Najświętsza Maryja Panna objawiła nam nie tylko to, że medytacja 15 tajemnic różańcowych jest Jej najmilsza, ale także to, że pozostaje najskuteczniejsza w walce o życie wieczne....

Skarb Ukryty. Krótki wykład Ofiary Mszy Świętej (2)

Msza Św.

Skarb Ukryty. Krótki wykład Ofiary Mszy Świętej (2)

W najświętszym ciele Bogarodzicy, wykształcone zostało ciało najsłodszego Dzieciątka Jezus, za sprawą Du­cha św., nie zaś działaniem Matki Bożej. We Mszy św. podczas konsekracji i na głos kapłana, będącego narzędziem Chrystusa Pana, Bóg-człowiek zstępuje z Nieba i to tyle...